Profiles

Dr. Mekdes Daba
የጤና ጥበቃ ሚኒስትር
Elubabor Buno
የሜዲካል አገልግሎት መሪ ስራ አስፈጻሚ
Dr. Tegene Regassa
የህዝብ ግንኙነትና ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ስራ አስፈፃሚ
Tesfaw
የውስጥ ኦዲት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር
Gemechis Melkamu
የዲጂታል ሄልዝ ሊድ ኤግዚኪዩቲቭ ኦፊሰር
Assegid Samuel
የጤና ልማት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር
Hiwot Solomon
በሽታ መከላከልና መቆጣጠር ዋና ሥራ አስፈፃሚ
Fatuma Seid
በጤና ሚኒስቴር የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ አካቶ ትግበራ ስራ አስፈፃሚ
Mr. Endalkachew
የጤናና ጤና ነክ ተቋማት እና ባለሙያዎች ቁጥጥር መሪ ስራ አስፈፃሚ