Who is who at MOH

Dr. Lia Tadesse
የጤና ጥበቃ ሚኒስትር
tigist
የውስጥ ኦዲት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር
Assegid Samuel
የጤና ልማት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር
Mr. Gemu Tiru
የጤና ስራዓት ማጠናከሪያ እና ልዩ ድጋፍ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር
Fatuma Seid
የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር
Tewodros Abebaw
የጤና ባለሙያዎች ብቃት ምዘና እና ፍቃድ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር
Eden Workneh
ጤና እና ጤና ነክ ተቋማት ቁጥጥር  ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር