Directorates Directorates

 • የፖሊሲ ፕላን ዳይሬክቶሬት
 • የእናቶችና ሕፃናት ጤና ዳይሬክቶሬት
 • የበሽታዎች መከላከልና መቆጣጠር ዳይሬክቶሬት
 • የልዩ ድጋፍ ማስተባበሪያ ዳይሬክቶሬት
 • የጤና ኤክስቴንሽንና መሰረታዊ ጤና አገልግሎት ዳይሬክቶሬት
 • የሕዝብ ግንኙነትና ኮሙዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት
 • የሜዲካል አገልግሎት ዳይሬክቶሬት
 • የሃብት ማሰባሰብ ዳይሬክቶሬት
 • የሰው ሀብት ልማትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት
 • የፋይናንስና ግዥ ዳይሬክቶሬት
 • የጤና መሰረተ ልማት ዳይሬክቶሬት
 • የውስጥ ኦዲት ዳይሬክቶሬት
 • የሴቶችና ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት
 • የህግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት
 • የጠቅላላ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት
 • የፀረ ሙስናና ሥነ ምግባር ጽ/ቤት