Directorates Directorates

 • የክቡር ሚኒስቴር ልዩ ጽ\ቤት
 • የክቡር ሚኒስቴር ዴኤታ ጽ\ቤት /ኦፕሬሽን ዘርፍ/
 • የክቡር ሚኒስቴር ዴኤታ ጽ\ቤት /ፕሮግራም ዘርፍ/
 • የፋይናንስና ግዢ ዳይሬክቶሬት
 • የክሊኒካል አገልግሎት ዳይሬክቶሬት
 • የድንገተኛና የፅኑ ህክምና አገልግሎት ዳይሬክቶሬት
 • የጤና አገልግሎት ጥራት ዳይሬክቶሬት
 • የጤና መሠረተ ልማት ዳይሬክቶሬት
 • የጤና ኢንፎርሜሽን ዳይሬክቶሬት
 • የመድሀኒት እና የህክምና ግባአቶች ዳይሬክቶሬት
 • የጤና ሪፎርሜሽንና መልካም አስተዳደር ዳይሬክቶሬት
 • የጤና ባለሙያዎች ብቃት ምዘና ዳይሬክቶሬት
 • የፖሊሲ ፕላን ዳይሬክቶሬት
 • የእናቶችና ሕፃናት ጤና ዳይሬክቶሬት
 • የበሽታዎች መከላከልና መቆጣጠር ዳይሬክቶሬት
 • የጤና ኤክስቴንሽንና መሰረታዊ ጤና አገልግሎት ዳይሬክቶሬት
 • የሕዝብ ግንኙነትና ጤና አጠባበቅ ትምህርት ዳይሬክቶሬት
 • የሃብት ማሰባሰብ ዳይሬክቶሬት
 • የሰው ሀብት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት
 • የሰው ሀብት ልማት ዳይሬክቶሬት
 • የፋይናንስና ግዥ ዳይሬክቶሬት
 • የውስጥ ኦዲት ዳይሬክቶሬት
 • የሴቶችና ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት
 • የህግ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት
 • የጠቅላላ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት
 • የሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና ጽ/ቤት